Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikající právnická osoba Nakladatelství FYNBOS s.r.o., Dubné 168, 37384 Dubné (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou Adresa kamenné prodejny: Nakladatelství FYNBOS s.r.o., Dubné 168, 37384 Dubné, Adresa podnikatele: Nakladatelství FYNBOS s.r.o., Dubné 168, 37384 Dubné, Zápis v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložce číslo 10462, IČ: 07292520, DIČ: CZ07292520email: info@fynbos.cz telefon: +420 775 275 299,

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména pak odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce dále jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou jmenovitě: Zuzana Bínová, Anna Mašková, Josef Winner

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší konkrétní objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a pouze údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, aktualit
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně
nutné pro úspěšné vyřízení vaší objednávky (jméno a adresa, kontakt: telefon, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však
15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje ze své databáze vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě uzavřené
smlouvy (Česká pošta, Nakladatelství FYNBOS s.r.o.) 
• zajišťující marketingové služby.

 

VI.
Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravy
osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirový program, záloha dat…
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.